คณะผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ รักงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนตรี เผือกทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายจิรวัฒน์ คชวงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร