กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิพัฒน์ ปานบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ มีศิลป์
ครู

นางสาวรอยพิมพ์ กรอบเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นายจีระศักดิ์ จันทรังษี
ครูผู้ช่วย