กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบ็ญจวรรณ วงษ์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา วิญญกูล
ครูชำนาญการ

นายธนพงศ์ อยู่ชา
ครู

นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขวัญชนก สกุรณี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารีรัตน์ อินทุขหิต
ครูอัตราจ้าง