กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิชา เอี่ยมเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสามารถ นาน้ำเชี่ยว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอริสา พุ่มพิศ
ครูชำนาญการ

นางสายสนม บุญชู
ครูชำนาญการ