กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนตรี เผือกทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประภาส คำปา
ครูผู้ช่วย

นายบรรลุ มุสิกประพันธ์
ครูอัตราจ้าง