กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางทองหยิบ โสภวชิรากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิมล สุทิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิรวัฒน์ คชวงษ์
ครูชำนาญการ