กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกรรณิกา อันสอน
ครูผู้ช่วย