กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรพร แช่มโชติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทวีศักดิ์ บุญชู
ครูชำนาญการ

นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาภัทร เอี่ยมสุเมธ
ครูผู้ช่วย